Portfolio > Day/Night/Day

Day / Night / Day , The Fires
Day / Night / Day , The Fires
oil on canvas
190 x 260 cm
2019